Αυτό είναι το μέλλον του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Μηνάς Τσαμόπουλος

Το φυσικό αέριο φθάνει σε ένα κρίσιμο σημείο στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας και των κανονισμών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στους βασικούς παράγοντες που εξηγούν τις πρόσφατες εξελίξεις και ποια θα είναι τα μελλοντικά αποτελέσματα στον παγκόσμιο τομέα του φυσικού αερίου, επικεντρώνεται η  Έκθεση για το Παγκόσμιο Αέριο του 2019 επικεντρώνεται στις σημερινές τάσεις του φυσικού αερίου. Ειδικότερα, αναλύει τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εκμεταλλεύονται για να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας.

Το φυσικό αέριο φθάνει σε ένα κρίσιμο σημείο στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, των κανονισμών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από το  2020  και των μεταβολών στη δυναμική της προσφοράς.

Τα κυριότερα σημεία είναι:

• Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ταχεία μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο είναι πιθανό να οφείλεται σε σταδιακά τερματισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, ακολουθούμενη από μεταγενέστερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Στον τομέα της βιομηχανίας και των κτηρίων, είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων χρήσεων φυσικού αερίου, της ηλεκτροκίνησης και των νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

• Ο τομέας των μεταφορών προσφέρει τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή ευκαιρία, αλλά εξαρτάται από την πολιτική υποστήριξη  για την προώθηση της κατανάλωσης και της ανάπτυξης υποδομών.

• Θα χρειαστεί πρόσθετη υποδομή για τη στήριξη του ρόλου του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ιδίως για τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων, την υποστήριξη της ολοκλήρωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κλιμάκωση της ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μεγάλη Βρετανία, η κορυφαία αγορά

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η κορυφαία αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η παροχή φυσικού αερίου βοηθά το Ηνωμένο Βασίλειο στην εποχική ζήτηση ενέργειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές στην οικιστική και εμπορική ζήτηση για θέρμανση χώρων, με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις της ζήτησης φυσικού αερίου να κυμαίνονται από 8 έως 9 BCM .

Το φυσικό αέριο έχει παραδοσιακά διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της εποχικής μεταβλητότητας της ενέργειας για δύο κύριους λόγους.

A) η υποδομή παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και το φυσικό αέριο είναι ένας οικονομικά αποδοτικός και αξιόπιστος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες διακυμάνσεις της ζήτησης ενέργειας τόσο βραχυπρόθεσμα (π.χ. ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας) όσο και μεσοπρόθεσμα (π.χ. εποχές κατά τη διάρκεια του έτους).

Β) το φυσικό αέριο παρέχει ένα πολύ χαμηλότερο κόστος διαχείρισης της εποχικότητας από την ηλεκτροδότηση. Για παράδειγμα, ο αγωγός φυσικού αερίου του Διακλαδικού Σταθμού του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει περίπου 30 φορές την ενεργειακή χωρητικότητα μιας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 1 GWh.

Αυτό είναι σημαντικό πλαίσιο δεδομένης της πρόσφατης δέσμευσης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτευχθούν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Αγορά βιομεθανίου στη Γαλλία

Ομοίως, η Γαλλία έχει θέσει στόχους στο νόμο για τη μετάβαση στην ενέργεια για την πράσινη ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων που φτάνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου έως το 2030.

Η γαλλική πολιτική βιομεθανίου αποτελείται από τρία μέρη:

1 Στόχοι: Στόχος 10% ανανεώσιμου φυσικού αερίου ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου έως το 2030. Η συνεχιζόμενη στήριξη των επιδοτήσεων εξαρτάται από τη μείωση του κόστους παραγωγής.

2 Χρηματοδοτική στήριξη: Η τιμολογιακή πολιτική εγγυάται την τιμή αγοράς στους παραγωγούς βιομεθανίου για 15 χρόνια. Δέσμευση επιχορηγήσεων ύψους 7-9 δισεκατ. ευρώ έως το 2030. Μέτρα ανάκτησης του κόστους ενσωμάτωσης του δικτύου.

3 Υποστήριξη ζήτησης: Σύστημα εγγυήσεων προέλευσης που δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση και την ανταλλαγή ανανεώσιμων πιστώσεων.

 Φυσικό αέριο για ιταλικές μεταφορές

Η Ιταλία είναι η ηγετική αγορά στην Ευρώπη για τη χρήση φυσικού αερίου στις μεταφορές. Ένας νέος στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η παροχή κινήτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων με φυσικό αέριο και φυσικού αερίου και η ενσωμάτωση της χρήσης βιομεθανίου στις οδικές μεταφορές ως μέσο μείωσης της έντασης των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών

 Η Αυστρία θα παράσχει φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Αυστρία έχει καταστεί κεντρικός κόμβος για τη ροή φυσικού αερίου προς και εντός της Ευρώπης.

Η χώρα της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται  φυσικό αέριο από τη Ρωσία και τη Νορβηγία και να την διανέμει στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και στα κατάντη προς την Κροατία και την Ουγγαρία.

Η  έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη, θα είναι απαραίτητο η παγκόσμια βιομηχανία φυσικού αερίου να στηριχθεί στις πρόσφατες επιτυχίες, επιτρέποντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση της ανάπτυξης της αγοράς στο εγγύς μέλλον, ενώ παράλληλα θα θέσει τις βάσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του φυσικού αερίου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Ως εκ τούτου, η έκθεση παρέχει συστάσεις για την επίτευξη ανάπτυξης φυσικού αερίου, όπως:

• Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία πρέπει να κάνουν το αέριο πιο ανταγωνιστικό από άποψη κόστους με άλλα καύσιμα σε σταθερή βάση.

• Οι επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου θα είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της ανάπτυξης της πρόσβασης στο φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θα προετοιμαστούν για μελλοντικές ενεργειακές μεταβάσεις.

• Για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη βιωσιμότητα του φυσικού αερίου, ο κλάδος πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί για την επαληθεύσιμη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενώ οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν νέες πολιτικές που επιτρέπουν μεγαλύτερη χρήση φυσικού αερίου.

Πηγή

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.