ΕΛΣΤΑΤ, Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 475/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση
Η χάλκευση των οικονομικών στοιχείων του 2009, έγινε σκόπιμα και κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, με στόχο να παρουσιάσουν ένα διογκωμένο χρέος και έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας.
Το άρθρο 2 του Ε.Κ αναφέρει ότι τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν προστίθενται στο χρέος το swap είναι παράγωγο.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ.
Και φυσικά δεν αποτελεί μέρος της αξίας των ομολόγων τα οποία είναι χρέος.
Παράλληλα, με περιοδείες τους ανά τον κόσμο και μιλώντας για Τιτανικό, χρεοκοπημένη οικονομία, διεφθαρμένο κράτος, τεμπέληδες Έλληνες, η χώρα έχασε την πιστοληπτική της ικανότητα, με αποτέλεσμα ο δανεισμός της μέσω των διεθνών αγορών να καταστεί αδύνατος.
Έτσι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, οδήγησε τη χώρα στη λαίλαπα των μνημονίων, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που βιώνουμε μέχρι σήμερα.
Βεβαίως, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος της καταστροφής της χώρας, διότι με υποσχέσεις και ψευτοσκάνδαλα, κατάφερε να παραπλανήσει τον Έλληνα και να υφαρπάξει τη ψήφο του οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή, από την άλλη, εξίσου συνυπεύθυνοι είναι και όλοι εκείνοι που παρείχαν, αλλά και που εξακολουθούν να παράσχουν ασυλία στους εγκληματίες.
Και εδώ είναι ένα ερώτημα.
Γιατί, δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι αγωνίζεσαι για το καλό της χώρας, ενώ από την άλλη γίνεσαι συνεχιστής του εγκλήματος παρέχοντας άσυλο σε όλη τη συμμορία.
Το ζήτημα της ΕΛΣΤΑΤ λοιπόν και η ανάδειξη της αλήθειας με την καταδίκη του Αντρέα Γεωργίου, είναι μείζονος Εθνικής σημασίας.
Και εκεί θα διαφανεί, ποιός είναι με την Ελλάδα και ποιός με τους προδότες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 475/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2000 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 104 παράγραφος 14 τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Οι ορισμοί των όρων “δημόσιος τομέας”, “έλλειμμα” και “επένδυση” προσδιορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος που προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93(2), με παραπομπή στο ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων οικονομικών λογαριασμών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96(3) αντικατέστησε το εν λόγω σύστημα με το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα (στο εξής “ΕΣΛ 95”).
(2) Ο ορισμός του “δημόσιου χρέους” που περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 χρειάζεται να συμπληρωθεί εκ νέου με παραπομπή στους κωδικούς ονοματολογίας του ΕΣΛ 95. Στην περίπτωση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95, δεν υπάρχει ονομαστική αξία όμοια με εκείνη των υπόλοιπων χρεωστικών μέσων. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στις αναλήψεις υποχρεώσεων που αποτελούν το δημόσιο χρέος για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Για τις υποχρεώσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνιών καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η ισοτιμία αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα.
(3) Το ΕΣΛ 95 παρέχει λεπτομερή ορισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές αγοράς, κατάλληλο για τον υπολογισμό του λόγου δημοσιονομικού ελλείμματος προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και του λόγου δημοσίου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που αναφέρονται στο άρθρο 104 της συνθήκης.
(4) Οι ενοποιημένες δαπάνες για τόκους του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποτελούν σημαντικό δείκτη για την εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης στα κράτη μέλη. Οι δαπάνες για τόκους συνδέονται στενά με το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος που οφείλουν να κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή πρέπει να ενοποιείται στο επίπεδο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα επίπεδα του δημοσίου χρέους και των δαπανών για τόκους πρέπει να αντιστοιχούν μεταξύ τους. Η μεθοδολογία του ΕΣΛ 95 (σημείο 1.58) αναγνωρίζει ότι, για ορισμένες αναλύσεις, τα ενοποιημένα μεγέθη παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι τα ακαθάριστα συνολικά αριθμητικά στοιχεία. Πρέπει να καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τόκους.
(5) Οι ορισμοί και κωδικοί ονοματολογίας του ΕΣΛ 95 είναι δυνατό να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της αναγκαίας εναρμόνισης των εθνικών στατιστικών ή για άλλους λόγους. Οι αναθεωρήσεις του ΕΣΛ 95 ή οι τροποποιήσεις της μεθοδολογίας του αποφασίζονται από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους κανόνες αρμοδιότητας και διαδικασίας που ορίζονται στη συνθήκη και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96.
(6) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 αναφέρει ότι το προηγούμενο ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων οικονομικών λογαριασμών εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας για τα υπερβολικά ελλείμματα, για μια μεταβατική περίοδο μέχρι την κοινοποίηση της 1ης Σεπτεμβρίου 1999.
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
 
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
“Άρθρο 1
1. Για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και του παρόντος κανονισμού, οι όροι που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες παραγράφους ορίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (στο εξής ‘ΕΣΛ 95’) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96(4). Οι κωδικοί μέσα σε παρενθέσεις αναφέρονται στο ΕΣΛ 95.
2. Ο όρος ‘δημόσιο’ καλύπτει τον ευρύτερο ‘δημόσιο τομέα’ (S.13), που υποδιαιρείται στους υποτομείς ‘κεντρική διοίκηση’ (S.1311), ‘διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων’ (S.1312), ‘τοπική αυτοδιοίκηση’ (S.1313) και ‘οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης’ (S.1314), εξαιρουμένων των εμπορικών πράξεων όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95.
Η εξαίρεση των εμπορικών πράξεων σημαίνει ότι ο ‘δημόσιος τομέας’ (S.13) περιλαμβάνει μόνο τις θεσμικές μονάδες που έχουν ως κύριο καθήκον την παραγωγή μη εμπορεύσιμων υπηρεσιών.
3. Το ‘δημοσιονομικό έλλειμμα (πλεόνασμα)’ είναι η καθαρή λήψη (καθαρή χορήγηση) δανείων (Β.9) του ‘δημόσιου τομέα’ (S.13), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 95. Οι τόκοι που περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα είναι οι τόκοι (D.41 ) όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 95.
4. Οι ‘δημόσιες επενδύσεις’ είναι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (P.51 ) του ‘δημόσιου τομέα’ (S.13), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 95.
5. Το ‘δημόσιο χρέος’ αποτελείται από την ονομαστική αξία όλων των ακαθάριστων τρεχουσών υποχρεώσεων του ‘δημόσιου τομέα’ (S.13) στο τέλος του έτους, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις των οποίων τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού βρίσκονται στην κατοχή του ‘δημόσιου τομέα’ (S.13).
Το δημόσιο χρέος αποτελείται από τις υποχρεώσεις του ‘δημόσιου τομέα’ στις ακόλουθες κατηγορίες: νομισματική κυκλοφορία και καταθέσεις (AF.2), τίτλοι πλην μετοχών, με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (AF.33) και δάνεια (AF.4), σύμφωνα με τους ορισμούς του ΕΣΛ 95.
Η ονομαστική αξία του ποσού μιας υποχρέωσης στο τέλος του έτους αναγράφεται επί του σχετικού τίτλου αξία.
Η ονομαστική αξία μιας τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενης υποχρέωσης αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία, τροποποιημένη κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο τέλος του έτους.
Οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, ή μετατρέπονται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων από ένα ξένο νόμισμα σε ένα ή περισσότερα άλλα ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε αυτά τα άλλα ξένα νομίσματα με την ισοτιμία που έχει συμφωνηθεί στις συγκεκριμένες συμβάσεις. Μετατρέπονται δε στο εθνικό νόμισμα με βάση την αντιπροσωπευτική ισοτιμία της αγοράς συναλλάγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους.
Οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα και μετατρέπονται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο ξένο νόμισμα με την ισοτιμία που έχει οριστεί στις συμβάσεις αυτές. Μετατρέπονται δε στο εθνικό νόμισμα με βάση την αντιπροσωπευτική ισοτιμία της αγοράς συναλλάγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους.
Οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα και μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα μέσω συμβατικών ρυθμίσεων, μετατρέπονται στο εθνικό νόμισμα με την ισοτιμία που έχει οριστεί στις συμβάσεις αυτές.
 
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και του παρόντος κανονισμού, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές της αγοράς (ΑΕΠ pm) (Β.1*ζ), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 95.”
2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι κωδικοί των υποτομέων “S61, S62 και S63”, που αναφέρονται στο τέλος της δεύτερης περίπτωσης, αντικαθίστανται από τους κωδικούς “S.1311, S.1312, S.1313 και S.1314.”
3. Στο άρθρο 5, στο τέλος, οι λέξεις “και τόκους” αντικαθίστανται από τις λέξεις “και τόκους (ενοποιημένους)”.
4. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“Άρθρο 7
Σε περίπτωση αναθεώρησης του ΕΣΛ 95 ή τροποποίησης της μεθοδολογίας του, μετά από απόφαση του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες αρμοδιότητας και διαδικασίας που ορίζει η συνθήκη και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96, η Επιτροπή εισάγει νέες παραπομπές στο ΕΣΛ 95 στα άρθρα 1, 2 και 4.”
 
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000.
 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2000.
 
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PINA MOURA
 
(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7.
(3) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1).

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.